logo sm

zurück QA 2012 - Teil B: Aufgabengruppe III, Nr. 4

Berechne die Oberfläche des dargestellten Körpers (Maße in cm).

mathe-qa-III-4Lösung

Boden
A = a * b
A = 5 * 3 = 15 cm²

Linke Seitenwand = Boden = 15 cm²

2 Viertelkreise
A = 2 *    r2   * 3,14 / 4
A = 2 * 3 * 3 * 3,14 / 4 = 14,13 cm²

mathe-qa-B-III-4b

Gebogenes Mantelstück
A = ¼ UmfangKreis * 5
A = ¼ * d * 3,14 * 5 =
   = ¼ * 6 * 3,14 * 5 = 23,55 cm²


Gesamte Oberfläche

O =  Boden + Seitenwand + 2 Viertelkreise + Mantelstück
O =       15 +       15        +          14,13     +       23,55     
O =                                 67,68 cm²Zum Seitenanfang